Generelle vilkår for Sponz AS

1. Avtaleparter og virkeområde

Avtaleparter er Sponz, org.nr 919 919 434, og den som er registrert som kunde hos Sponz, uavhengig av om andre er registrert som betaler eller som bruker av tjenesten. Avtalen vil løpe inntil den sies opp eller heves av en av avtalepartene.

  For nærmere informasjon om de enkelte tjenestene se www.sponz.no.

   Hvis en kunde tar i bruk Sponz tjenester uten at det er inngått noen uttrykkelig muntlig eller skriftlig avtale, anses vedkommende å ha akseptert Sponz vilkår.

  Kunden plikter å gjøre vilkårene kjent for andre som av kunden er gitt tilgang til tjenestene. Vilkårene omfatter også dennes bruk.

2. Kundens opplysningsplikt

Når avtalen blir inngått, skal forbrukerkunder oppgi navn, personnummer, bostedsadresse og e-post adresse. Sistnevnte brukes til å sende ut faktura.

Juridiske personer (bedriftskunder) skal oppgi navn, postadresse, fakturaadresse, om sistnevnte ikke er identisk med postadressen, samt organisasjonsnummer og kontaktperson.

Sponz vil kunne benytte tildelt telefonnummer eller e-postadresser som elektronisk kontaktadresse.

Dersom andre enn kunden selv regelmessig skal være bruker, plikter kunden å opplyse om korrekt brukerinformasjon som navn, fødselsdato og adresse.

For at Sponz skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen, skal kunden snarest mulig melde endringer av betydning for kundeforholdet til Sponz. Dersom Sponz ikke har korrekt adresse eller av andre grunner får forsendelser i retur, kan Sponz ikke oppfylle sin avtaleforpliktelse og vil derfor kunne si opp avtaleforholdet.

Kunden plikter å informere eventuelle brukere som er gitt tilgang til tjenesten, om at opplysninger om bruk av tjenesten vil kunne bli utlevert fra Sponz til kunden. Se for øvrig pkt. 10 om behandling av personopplysninger.

3. Beskrivelse av tjenesten

Sponz er en mobiloperatør som leverer mobiltjenester som gir tilgang til Telenors mobilnett innenfor Telenors til enhver tid gjeldende dekningsområde i Norge.

Abonnementene er ment for ordinær trafikk i Norge. Samtaler til spesialnummer, overtakserte nummer, samtaler til utlandet og bruk i utlandet blir fakturert på ordinære trafikkvilkår (det henvises til enhver tid gjeldende prisliste). Ringeminuttene og meldingene (SMS/MMS) skal ikke være maskinskapte, for eksempel som en serie av identiske meldinger. Det er ikke tillatt å benytte abonnementene i maskiner som alarmer, heiser og lignende uten at dette er avtalt spesifikt med Sponz.

Ved bruk i utlandet, er det til enhver tid den aktuelle utenlandske tilbyders dekning og hastighet som gjelder. Hastighet i mobilnettet avhenger av flere forhold; lokale forhold, dekningsutbyggingen der kunden befinner seg, hvor mange som er på nett samtidig, hvorvidt kunden er utendørs eller innendørs. For nærmere informasjon om dekning og hastighet se www.sponz.no/kundeservice

Etter at kunden har nådd sin grense på datatrafikk kan hastigheten justeres ned i henhold til kundens avtale. Reduksjon av hastighet vil gjelde ut inneværende måned.

4. Sponz overføringer

Sponz sitt konsept er å gi laget eller foreningen brukeren selv har valgt en støtte eller startbonus. Dette gjelder hvis foreningen eller organisasjonen oppfyller de gitte vilkårene om antall for utbetaling. Det er ikke mulig å opptjene startbonus på samme telefonnummer flere ganger.

Sponz har gjennom frivillighetsregisteret knyttet seg opp mot de ulike klubbene. Dette har vi gjort for å sikre at utbetalingene går mot et organisasjonsnummer og ikke mot privatpersoner. Først etter at kunden har betalt sin første mobilregning er startbonusen opptjent. Kravene for utbetaling er at foreningen eller organisasjonen oppfyller til enhver tid gjeldende vilkår. Vilkår ligger på Sponz.no.

Alle lag og foreninger som ikke har et politisk eller religiøst motiv og som har et organisasjonsnummer kan motta Sponz midler.

5. Priser

Priser og eventuelle gebyrer for de enkelte tjenester finnes på www.Sponz.no. Merk at det er egne priser som gjelder bruk i og til utlandet, spesialnummer, innholdstjenester og tredjepartsleverandører.

6. Fakturering

Månedlige faste avgifter faktureres forskuddsvis, mens bruk utover de inkluderte månedlige ringeminutter, SMS, MMS og datatrafikk faktureres i etterfølgende periode. På den første faktura vil kunden bli belastet månedsavgift både for inneværende og kommende periode. For første måned blir inkluderte ringeminutter, SMS, MMS og datatrafikk beregnet ut fra når abonnementet ble aktivt.

Alle Sponz kunder vil automatisk få datamengden de ikke bruker opp i en måned overført til neste måned. Du kan ta med deg data helt til du ender opp med det dobbelte av det som er inkludert i abonnementet ditt. Har du 3 GB inkludert i abonnementet ditt, kan du «hamstre» data helt til du ender opp med 6 GB. Gjenværende inkluderte ringeminutter, SMS, MMS og ringeminutter fra forrige måned blir ikke overført til neste måned.

Vi gjør oppmerksom på at oppspart data vil forsvinne dersom du endrer abonnementet ditt.

7. Kredittvurdering og kredittgrense

Avtaleforholdet mellom Kunden og Sponz forutsetter at Sponz skal yte kunden kreditt. Sponz har dermed rett til å foreta en kredittvurdering av kunden.

  Sponz bruker et eksternt kredittopplysningsbyrå til å foreta kredittvurderingene. Basert på leverandørens algoritme vil det fastsettes en kredittgrense for kundens bruk av tjenester basert på en vurdering av den enkelte kundes betalingsevne.

  Sponz har fastsatt en generell kredittgrense på kr 5000 for bruk av tjenestene. Kredittgrensen er et internt hjelpemiddel for Sponz. Når det har blitt registrert at kunden har nådd kredittgrensen eller om den har blitt oversteget kan kundens tjenester bli stengt for videre bruk inntil betaling skjer eller sikkerhet et stilt. Sponz vil sende ut varsling til kunden på SMS når det har blitt registrert at beløpsgrense på kredittgrense nærmer seg og/eller har blitt oversteget. Den generelle kredittgrensen gir ikke kunden noen rett til å få tjenestene sine sperret.

  Sponz kan kreve at kunden forskuddsbetaler for tjenestene, alternativt stille sikkerhet for riktig betaling ved forfall. Sponz kan kreve at kunden gjør opp all utestående gjeld før nye tjenester leveres på kreditt.

  Sponz kan på saklig grunnlag avslå å inngå avtale med kunden.

8. Eierskifte

Med mindre noe annet følger av norsk rett kan kunden overdra avtaleforholdet til andre som tilfredsstiller Sponz kundekrav. Kunden må skriftlig informere Sponz om enhver overdragelse. I denne forbindelse må den samme informasjon som er nevnt i punkt 2, gis Sponz.

Sponz kan overdra Avtalen til et annet selskap såfremt kunden etter overdragelsen ikke gis vesentlige dårligere vilkår enn hva som følger av kundens avtale med Sponz.

9. Betaling og klage på faktura

Kunden må betale eventuell faste priser på forskudd. Bruk som ikke er inkludert i en fast pris, faktureres etterskuddsvis. Hvis fakturabeløpet er under et visst beløp, fastsatt av Sponz, sendes ikke faktura. Beløpet videreføres da til neste fakturaperiode. 

Dersom kunden mener at faktura er feil, må kunden klage til Sponz innen betalingsfristens utløp, eller dersom dette ikke er mulig, innen rimelig tid. Så lenge klagen er til behandling i Sponz, forfaller ikke den påklagede delen av fakturaen til betaling. Kunden skal betale uomtvistet del av faktura innen betalingsfristen. 

  Ved delvis innbetaling må kunden angi hvilken tjeneste innbetalingen knytter seg til.

10. Behandling personopplysninger

Personopplysningene er viktig for at Sponz skal kunne levere tjenestene til deg som kunde. Administrasjon av avtaleforholdet, fakturering, levering av avtalte tjenester og eventuell informasjon om varer, tjenester og andre ytelser krever at Sponz behandler personopplysninger om kunden. Opplysningene benyttes også for feilretting, drift av tjenestene og sikkerhetsarbeid. Gjennom disse vilkårene samtykker du også om at vi i Sponz kan bruke disse opplysningene som grunnlag for å kunne gi deg relevant informasjon om våre tjenester og for at du som kunde kan gjøre de beste valgene.

  Som teleoperatør er Sponz også pliktig til å levere ut navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer til nummer- og opplysningstjenester gitt du som kunde ikke reserverer deg mot slik utlevering. Du kan reservere deg når du registrerer deg som kunde eller via Min side.

Sponz behandler personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende lov- og forskriftsregulering og i henhold til eventuelle vedtak fattet av offentlige myndigheter.

Sponz informerer laget/klubben om at du som Sponz kunde har valgt å sponze ditt lag. Dette sikrer at din støtte kommer til riktig lag.

Bestiller kunden tjenester fra tredjepart som forutsetter utlevering av lokasjonsdata fra Sponz, kan Sponz utlevere slike data.

  Ved manglende betaling av faktura eller det oppstår rettslig tvist om betalingsplikten, kan Sponz lagre spesifikasjon av samtaler og hendelser knyttet til abonnementsforholdet inntil kravet er gjort opp eller rettslig avgjort.

Våre nettsider bruker cookies. Det varierer hva cookiesene lagrer, men hovedsakelig er det id-brukernøkler som gjør det mulig å lagre brukerinnstillinger eller huske en bruker som tidligere har besøkt sidene våre. Et eksempel på dette kan være at vi lagrer opplysningene du har lagt inn mens du navigerer deg frem og tilbake. I tillegg bruker vi cookiesene og analyseverktøy til å kunne vite hvordan kundene våre navigerer på siden vår. Disse opplysningene er anonymisert.

Sponz bekrefter at vi ikke benytter din informasjon til annet formal enn vi har angitt i disse vilkårene. Dine personopplysninger vil lagres hos Sponz AS i 3 år etter at du sist benyttet tjenestene våre. Vil du slette personopplysningene du har registrert ta kontakt med oss på hei@sponz.no.

Vil du lese mer om personvernreglene klikk på denne linken: https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/veiledere/hva-betyr/

11. Taushetsplikt

Sponz og de ansatte i Sponz har i henhold til lov om elektronisk kommunikasjon § 2-9 taushetsplikt om opplysninger vedrørende bruk av tjenestene og om innholdet i kommunikasjonen.

  Sponz kan likevel utlevere slike opplysninger til domstolene, politiet, påtalemyndigheten eller andre som i henhold til lov kan kreve det.

12. Angrefrist

Kunder av Sponz kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at Sponz har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven.

  Hvis kunden tar tjenesten i bruk før angrefristens utløp, skal kunden betale for den bruk av tjenesten som har funnet sted om kunden går fra avtalen.

13. Mobilnummer, SIM-kort, PIN-koder mv

Sponz tildeler kunden bruksrett til bestemte kommunikasjonsnummer som mobilnummer, SIM kort og koder for sikker autentisering eller innlogging av kunden slik som PIN-kode, brukernavn og passord.  Gjennom de tildelte kommunikasjonsnummer, kort og koder gis kunden tilgang til og knyttes til bruken av tjenesten som kunden har inngått avtale med Sponz om.

  Av regulatoriske, tekniske, driftsmessige eller sikkerhetsmessige årsaker kan det være nødvendig å endre kommunikasjonsnummer som Sponz har tildelt kunden. Sponz vil, så langt det er mulig, varsle kunden i rimelig tid forut for endringen.  Sponz er uten ansvar for kostnader, tap eller ulemper som kunden måtte bli påført som følge av tildelingen av nye kommunikasjonsnummer etter denne bestemmelsen.

14. Kundens ansvar i forhold til misbruk

Det er kunden ansvar å sørge for at utstyr, personlige kort, koder og passord som benyttes for tilgang til tjenestene, ivaretas på en betryggende måte og oppbevares og benyttes på en slik måte at uvedkommende ikke får tilgang til dem. Kunden skal ta alle rimelige forholdsregler for å begrense risikoen for at uvedkommende kan misbruke eller på annen måte få uberettiget brukstilgang til utstyr som benyttes for tilgang til tjenestene (for eksempel SIM-kort).

Dersom kunden har kjennskap til eller mistanke om at utstyr, personlige kort og koder er tapt, eller at uvedkommende urettmessig har skaffet seg dette, plikter kunden straks å melde dette til Sponz for å hindre misbruk av tjenestene. Sponz vil umiddelbart sperre berørte tjenester og abonnement. Selv om et abonnement er sperret, vil det påløpe vanlig abonnementsavgift så lenge abonnementet ikke er oppsagt.

15.  Kundens betalingsansvar

Den som er registrert som kunde er ansvarlig for betaling av de tjenester som Sponz leverer i henhold til avtalen. 

  Gir kunden andre tilgang til sin telefon eller annet utstyr svarer kunden for dens bruk. Dersom uvedkommende har fått tilgang til telefonen/terminalen eller utstyret uten kundens medvirkning og tatt i bruk av tjenestene skal ikke kunden betale for dette med mindre noe annet følger av bestemmelsene nedenfor.   

  Forbruker er ansvarlig for inntil kr 1 000 for uvedkommendes uberettigede bruk før meldingstidspunktet. Har forbruker utvist grov uaktsomhet, er forbruker likevel ansvarlig for inntil kr 10 000. Hvis forbrukeren har utvist forsett eller har unnlatt å gi melding uten ugrunnet opphold etter tap av utstyr, personlige kort eller koder, er ansvaret ubegrenset.

  Ved berettiget mistanke om bedrageri eller svindel fra kundens side, vil Sponz politianmelde forholdet.

Sponz er ansvarlig for bruk av tjenestene som finner sted etter at Sponz mottok og bekreftet varselet, med mindre kunden har opptrådt svikaktig. Sponz skal kunne dokumentere at bruk av tjenesten er autentisert, korrekt registrert og ikke rammet av teknisk svikt eller annen feil.

16. Sponz sitt ansvar ved feil eller mangler

Dersom Sponz ikke leverer tjenesten eller tilknyttede ytelser innen den frist som er avtalt med kunden kan kunden kreve kompensasjon etter standardiserte satser. Det samme gjelder dersom kunden ikke kan benytte tjenesten(e) på grunn av feil eller mangel i nettet eller ved tjenesten. Kompensasjon vil normalt gis ved at kunden blir godskrevet en forholdsmessig del av faste løpende priser for den aktuelle tjenesten.

Bestemmelsen ovenfor gjelder dog ikke dersom Sponz kan godtgjøre at feilen skyldes forhold eller hendelser utenfor Sponz kontroll.

  På grunn av fysiske og geografiske forhold eller annen ytre påvirkning, kan noen tjenester og utstyr ikke benyttes overalt i nettet.  Dette anses ikke som en slik feil ved tjenestene som er omhandlet i dette punktet.

17. Reklamasjon

Feil eller mangler ved avtalte tjenester som skyldes forhold som ligger innenfor Sponz ansvarsområde, skal uten ugrunnet opphold meddeles Sponz.

Kunden mister sin rett til å gjøre en feil eller mangel gjeldende, dersom han eller hun ikke gir Sponz melding om dette innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget det.

Sponz skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en feil eller mangel ved tjenesten, iverksette tiltak for å rette dette.

18. Erstatning

Sponz er erstatningsansvarlig overfor forbrukerkunder for direkte tap som skyldes mangler ved tjenesten såfremt at Sponz ikke kan godtgjøre at mangelen skyldes forhold utenfor Sponz kontroll, og som Sponz ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller hindre konsekvensene av. Overfor bedriftskunder er Sponz bare ansvarlig for direkte tap som skyldes uaktsomhet fra Sponz sin side. Direkte tap defineres som nødvendige og dokumenterte merutgifter som kunden er påført som en følge av mangelen.

Kun ved mangler forvoldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Sponz sin side er Sponz erstatningsansvarlig overfor forbrukerkunder eller næringsdrivende kunder for indirekte tap. Indirekte tap regnes blant annet som tapt fortjeneste eller goodwill, tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt, tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir oppfylt samt tap som følge av ødelagte eller forringede data.

Både for direkte og indirekte tap er Sponz samlede erstatningsansvar begrenset oppad til kr 50 000 for hvert tilfelle, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra Sponz side.

Skyldes tapet eller kan tapet føres tilbake til forhold eller handlinger forårsaket av kunde eller tredjepart, herunder tap som oppstår som følge av kundens installasjon og bruk av programvare eller kundens tilknytning av eget utstyr til Sponz tjenester er Sponz ikke ansvarlig.

19. Betalingsmislighold

Ved forsinket betaling vil Sponz sende varsel i samsvar med gjeldende lovgivning og belaste kunden med purregebyr samt forsinkelsesrente.

  Hvis kunden ikke har betalt etter at Sponz har sendt minimum 2 purringer kan Sponz stenge for videre bruk av Sponz tjenester. Ved mislighold av betaling kan ethvert utestående krav anses som forfalt.

  Hvis kunden har felles faktura for levering av flere tjenester og ikke betaler utestående krav, vil stenging normalt omfatte samtlige kundeforhold, med mindre kunden gjør Sponz oppmerksom på dem.

20. Andre misligholdstilfeller

Når vilkårene for stenging av tjeneste er oppfylt, kan Sponz stenge samtlige tjenester når kunden har flere kundeforhold. Sponz kan stenge kunden for bruk av tjenestene dersom; 

1. Kunden har, etter pkt 2, ikke nødvendig og korrekt informasjon
2. Oppfyller ikke krav til sikkerhetsstillelse fastsatt av Sponz, jf. pkt. 7
3. Utsetter nettet eller tjenester for skade eller forstyrrelser
4. Opptrer i strid med gjeldende lovgivning eller offentligrettslige regler for elektroniske kommunikasjonstjenester
5. Avtalen misligholdes grovt, grovt misbruker tjenester eller utstyr eller grovt krenker Sponz, Sponz representanter eller andre.

Før Sponz iverksetter stenging etter denne bestemmelsen, skal kunden, om mulig, varsles skriftlig, gis anledning til å uttale seg om forholdet og rette opp årsaken til stenging. Varselet skal opplyse om årsaken og fastsette en frist for å rette opp forholdet.  Hvis fristen oversittes, forholdet ikke rettes opp eller det gjentas, ansees kundeforholdet som opphørt.

Kunden blir belastet med den til enhver tid gjeldende pris for gjenåpning når det forhold som begrunnet stengingen er bortfalt.

21. Stenging i andre tilfeller

Hvis det kreves av hensyn til sikkerheten eller funksjonaliteten i nettet, viktige samfunnshensyn eller hensynet til tredjemanns vern, kan Sponz koble ned kundens forbindelse til nettet uten forhåndsvarsel. Kunden skal, i slike tilfeller, straks informeres om nedkoblingen.

  Hvis kunden har et unormalt høyt forbruk av tjenester, kan Sponz, i særlige tilfeller, stenge for bruk av tjenesten eller koble ned forbindelsen til nettet uten å varsle kunden på forhånd. Kunden skal varsles snarest mulig etter stenging.

22. Avslutning av avtalen

Kunden kan til enhver tid si opp avtalen med umiddelbar virkning. Oppsigelsestiden for abonnementet er ut inneværende kalendermåned. Ved oppsigelse eller utportering, krediteres og tilbakebetales ikke månedsavgift for inneværende måned. Sponz har rett til å fakturere kunden for faktisk bruk og gjenstående abonnementsavgift.

Hvis det er saklig grunn, kan Sponz si opp avtalen med en måneds varsel. Oppsigelsesfristen regnes fra den første dag i den påfølgende måneden etter oppsigelsen.

  Sponz kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra kundens side. Før avtalen heves, skal Sponz, om mulig, varsle kunden skriftlig.  Varselet skal opplyse om grunnlaget for heving og fastsette en frist for å rette opp forholdet.

Enhver avslutning av avtalen innebærer at det laget som har mottatt Sponz vil miste alle fremtidige utbetalinger.

23. Bruksbegrensninger og endringer i nett og tjenester

I nødsituasjoner, herunder ved alvorlige trusler mot liv eller helse, miljø eller nettsikkerhet, har netteier rett til å gjennomføre nødvendige tiltak, selv om det skulle medføre begrenset mulighet for bruk av tjenestene, avbrudd, forstyrrelser eller endringer i tjenestene. Disse punktene gjelder også om det anses som nødvendig av tekniske, sikkerhetsmessige eller driftsmessige årsaker eller som følge av offentlige vedtak eller andre regulatoriske forhold. 

  Sponz er uten ansvar for kostnader, tap eller ulemper som kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak.

24. Endringer i priser og vilkår

Sponz har rett til å foreta endringer i tjenester, herunder opphør av tjenesten, priser og vilkår. Sponz skal varsle kunden på hensiktsmessig måte, og senest 30 dager før endringen trer i kraft.

  Sponz forbeholder seg retten til å gjøre endringer i brukervilkårene og med umiddelbar virkning dersom dette kreves av loven, myndighetene eller av sikkerhetsmessige årsaker. Om du som kunde ikke godkjenner meldte endringer har du selv plikt til å si opp tjenestene fra Sponz.

   Ved endring i, eller opphør av, en tjeneste vil kunden kunne tilbys en annen tjeneste. Om kunden ikke ønsker den nye tjenesten, anses avtaleforholdet som oppsagt. Kunden har i så tilfelle selv plikt til å si opp tjenestene fra Sponz. Ved endring av avtalevilkår, kan forbruker si opp avtalen uten ekstra kostnader med virkning fra det tidspunktet endringen trer i kraft.

   Endring av vilkår og priser til kundens fordel kan Sponz gjennomføre uten varsel i forkant.

26. Klage på tjenesten eller Sponz-utbetalinger

Klager på tjenesten og Sponz-utbetalinger skal rettes til Sponz via hei@sponz.no. Ved avslag fra Sponz kan forbrukerkunder og bedrifter med maksimum 10 årsverk kan klage på Sponz avgjørelse i klagesak på Sponzs leveranse av tjenester til Brukerklagenemnda for elektroniske kommunikasjons (BKN). For nærmere informasjon se www.brukerklagenemnda.no.

27. Tvister

Tvister mellom kunden og Sponz skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting. Vernetinget er ikke bindene for forbrukerkunder.